88190269 - 88191753
درباره ما

     سایر اسامی تجاری: آب ژاول، هیپوکلریت سدیم، وایتکس، اکسید کلرید سدیم، اکسی کلرید سدیم

     گرید استاندارد: صنعتی(ISIRI 2361) و مورد مصرف در تصفیه آب آشامیدنی(ISIRI 8394)

     مشخصات فیزیکی: مایع سبز رنگ، PHحدودا 11، محلول در آب، نقطه جوش 40 درجه سانتیگراد

     پایداری و برهم کنش ها: در تماس با هوا به آرامی تجزیه می شود، ناسازگار با اسیدکلریدریک، آمونیاک، اوره، فلزات و متانول

     جابجایی و انبارش: دور از نور آفتاب، اسیدها، گرما، مواد سوختنی، مواد آلی و در محل خشک نگهداری گردد.

     احتیاط محیطی: در صورت نشت به محیط با آب رقیق نموده و با ماده اسید استیک خنثی نمایید.

     بسته بندی و تحویل: تانکر – بشکه های 220 لیتری

نام انگلیسیSodium Hypochlorite (Anhydrous)
نام فارسیهیپوکلریت سدیم ( آبژاول )
فرمول شیمیایی NaOCl
fa_IRPersian
fa_IRPersian