88190269 - 88191753
درباره ما

دسته بندی

شیمیایی

calcium chloride

درصد خلوص:94-96% نوع بسته بندی: کیسه جامبو یک تنی واحد: کیلو

Castic Soda

درصد خلوص:حداقل 98% نوع بسته بندی در کیسه 25 کیلویی واحد : کیلو گرم

هیدروکسید سدیم (سود مایع)

درصد خلوص:48%تا50% نوع بسته بندی: تانکر واحد: کیلو

Hydrochloric Acid

درصد خلوص: بر مبنای 31/33% نوع بسته بندی: تانکر و بشکه 220 لیتری واحد: کیلوگرم

Sodium Hypochlorite

درصد خلوص: 15%تا 16% نوع بسته بندی: تانکر و بشکه 220 لیتری واحد: کیلو گرم

Calcium Hypochlorite

درصد خلوص: 65 % نوع بسته بندی: بشکه 25 کیلویی  و بشکه 30 کیلویی و بشکه 40 کیلویی واحد:کیلو گرم

Liquid Chlorine

درصد خلوص: 99.5 % نوع بسته بندی: سیلندر 45 کیلویی و سیلندر 800 کیلویی واحد: کیلو گرم
fa_IRPersian
fa_IRPersian