88190269 - 88191753
درباره ما

ساختار شيميايي
نام شيميايي سويا فتي اسيد دي اتانول آميد سویامید VD حاوي حداقل 84% ماده فعال سويا فتي اسيد دي اتانول آميد است
ويژگي ها
سویامید VD يک سورفکتانت غير يوني با قدرت تقويت کنندگي کف و ويسکوزيته بسيار بالا حتي در غلظتهاي کم الکتروليت مي باشد. اين ترکيب خواص نرم کنندگي نيز دارد. از ويژگي هاي منحصر به فرد سویامید VD افزايش ويسکوزيته بيشتر، نسبت به محصولات مشابه بر پايه کوکونات مي باشد.
خصوصيات شيميايي
شکل ظاهري در 25 درجه سانتيگراد مايع زرد و ويسکوز
ماده اکتيو (MW=365) حداقل 84 درصد
آمين آزاد (MW=105) حداکثر 4 درصد
pH محلول يک درصد 9-11
نقطه کدورت -درجه سانتيگراد 2
دماي جوش -درجه سانتيگراد >150
دماي انجماد -درجه سانتيگراد 0
دانسيته -g/ml 0/995
ويسکوزينه در 20 درجه سانتي گراد – cP حداقل 1

نام انگلیسیTidamide
نام فارسیتیدامید

محصولات مرتبط

fa_IRPersian
fa_IRPersian