88190269 - 88191753

سایر اسامی تجاری: کاستیک، هیدروکسید سدیم مایع، سود سوزآور، سوز 
گرید استاندارد: صنعتی نوع یک (ISIRI364) و استاندارد کارخانه ای
مشخصات فیزیکی: مایعی بی رنگ و بی بو،در آب سرد به آسانی حل می شود. 
پایداری و برهم کنش ها: پایدار و به سرعت دی اکسیدکربن هوا را جذب می نماید به شدت با موادآلی و غیرآلی واکنش می دهد. 
جابجایی و انبارش: دور از گرما و مواد ناسازگار نگهداری و در مجاورت با آب گرمای شدید آزاد می کند. 
احتیاط محیطی: در صورت نشت با خاک یا شن نسبت به جمع آوری مواد نشتی اقدام و با اسید استیک رقیق پاک سازی نمایید. 
بسته بندی و تحویل: تانکری (جهت محصولات مایع) – کیسه ای (سود پرک)

نام انگلیسیSodium hydroxide (liquid profitable)
نام فارسیهیدروکسید سدیم (سود مایع)
فرمول شیمیاییNaOH
پشتیبانی آنلاین
ارسال