88190269 - 88191753
درباره ما

سایر اسامی تجاری: پرکلرین، هیپوکلریت کلسیم 
گرید استاندارد: صنعتی(3352) و مورد مصرف در تصفیه آب برای مصارف انسانی (7098) 
مشخصات فیزیکی: جامد گرانولی سفیدرنگ، دارای بوی تند کلر که در آب و الکل حل و قدرت واکنش پذیری بالایی دارد 
پایداری و برهم کنش ها: این ماده در دمای بالا ناپایدار است و با روغن ها و مواد آلی به سرعت واکنش داده و آتش زا می باشد. 
جابجایی و انبارش: دور از مواد ناسازگار، مواد احیا کننده، مواد آلی، اسیدها، مواد سوختنی، در محیط خنک و خشک، نگهداری گردد. 
احتیاط محیطی: در صورت پخش مواد، جمع آوری و در سطل های عاری از هرگونه مواد ناسازگار قرار دهید.

بسته بندی و تحویل: بشکه های 25 کیلویی

نام انگلیسیCalcium Hypochlorite
نام فارسیهیپوکلریت کلسیم(پرکلرین)
فرمول شیمیایی Ca(ClO)2 
fa_IRPersian
fa_IRPersian